Het Dynamite blik met Cookies versturen we door heel Nederland.. Go for it!

Algemene leveringsvoorwaarden

Onlineverkoop- en leveringsvoorwaarden van A Dynamite Company B.V.

Dit leest als een roman..

De belangrijkste punten hebben wij hieronder kort voor je samengevat:

1. Definities
In deze Voorwaarden worden de met een hoofdletter geschreven begrippen als volgt gedefinieerd:

Artikel(en)”:
bepalingen in deze Voorwaarden van A Dynamite Company;

Consument(en)”:
koper(s), natuurlijk persoon of personen, die handelt of handelen voor doeleinden buiten zijn of hun bedrijfs- of beroepsactiviteit, en via de Webwinkel Producten bestelt of bestellen;

Overeenkomst(en)”:
de overeenkomst(en) van koop, verkoop en levering die tussen een Consument en A Dynamite Company
tot stand komt (of komen);

Partij(en)”: A Dynamite Company of
de Consument, of A Dynamite Company en de Consument;

Persoonsgegevens”:
alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

Privacy Statement”: ”: de op de website van A Dynamite Company
te raadplegen verklaring met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens;

Product(en)”:
de goederen die A Dynamite Company via haar Webwinkel te koop aanbiedt;

A Dynamite Company”:
A Dynamite Company B.V.;

Voorwaarden”:
deze online verkoop- en leveringsvoorwaarden voor Consumenten van A Dynamite Company;

Webwinkel”:
het online verkoopkanaal van A
Dynamite Company –www.adynamitecompany.com en www.adynamitecompany.nl
– waar Consumenten Producten kunnen bestellen.

2. Algemeen

2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en denakoming van alle tussen de Consument en A Dynamite Company gesloten Overeenkomsten.

2.2. Als de Consument bij A
Dynamite Company een bestelling plaatst, gaat de Consument akkoord
met de Voorwaarden van A
Dynamite Company. A Dynamite Company heeft het recht deze Voorwaarden te wijzigen en zal, voor zover wettelijk vereist, de Consument van een dergelijke wijziging dertig (30) kalenderdagen van te voren op de hoogte stellen. Indien de hiervoor bedoelde wijziging een wezenlijke wijziging van de door A Dynamite Company toegezegde prestatie inhoudt, is de Consument bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.

2.3 De aanbiedingen bevatten een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een Consument een
goede beoordeling van de aangeboden Producten mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in de omschrijving en/of prijzen van de aangeboden Producten binden A Dynamite Company niet.

3. Totstandkoming van
de Overeenkomst 


3.1. De Overeenkomst tussen A
Dynamite Company en de Consument komt tot stand op het
moment dat de Consument de aanbieding van A Dynamite Company
accepteert door het op de Webwinkel aanwezige webformulier volledig en juist in te vullen en akkoord te gaan met de Voorwaarden. Tevens komt er een Overeenkomst tot stand bij aanvaarding van een aanbieding van A Dynamite Company, anders dan de aanbieding in de Webwinkel, wanneer de Consument op dezelfde wijze waarop A Dynamite Company het aanbod aan de Consument doet, de aanbieding aanvaardt.

3.2. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt A Dynamite Company zo spoedig mogelijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de
Consument in aanvulling op het bepaalde in Artikel 6 van deze Voorwaarden de Overeenkomst ontbinden door aan A Dynamite Company een ondubbelzinnige verklaring tot ontbinding te zenden waarvoor het als bijlage I bijgevoegd modelformulier kan worden gebruikt.

 

4. Prijs/Verzendkosten

4.1. De Consument is de per Overeenkomst overeengekomen prijs verschuldigd op de per Overeenkomst overeengekomen momenten.

4.2. De prijzen van alle Producten die via de Webwinkel kunnen worden besteld zijn inclusief omzetbelasting (BTW).

4.3. De prijzen van Producten die in de Webwinkel worden vermeld, zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.

4.4. Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

5. Levering

5.1 A Dynamite Company
levert alleen in Amsterdam, Naarden, Bussum en Huizen, tenzij anders overeengekomen.

5.2 Levering van de Producten geschiedt op het adres dat door de Consument in de Webwinkel of andere beschikbare kanalen van A Dynamite Company wordt opgegeven als afleveradres. Als de Consument het afleveradres wil
wijzigen en dit verzoek een levering kruist die al gereed staat, dan zal deze wijziging uiterlijk voor de eerstvolgende levering verwerkt zijn door een mail te sturen naar wassup@adynamitecompany.com.

5.3. Bezorging is alleen mogelijk op dagen waarop A Dynamite Company
aangeeft te kunnen bezorgen.

5.4. Tot het tijdstip waarop A
Dynamite Company van de Consument de noodzakelijke
informatie heeft verkregen om te kunnen leveren, is A Dynamite Company niet gehouden tot levering over te gaan.

5.5. Wat betreft het aantal te leveren Producten, is het door A Dynamite Company geregistreerde aantal bindend.

5.6. Alle Producten zijn doorgaans uit voorraad leverbaar, maar de door A Dynamite Company opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Consument geen recht op schadevergoeding.

5.7. Met inachtneming van hetgeen hiervoor in Artikel 5.6 is vermeld, zal A Dynamite Company geaccepteerde
bestellingen zo snel als mogelijk en in principe op de afgesproken lever dag uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door het (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument
hiervan binnen uiterlijk vijf (5) werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.

5.8. Als het niet mogelijk is om de Producten persoonlijk over te dragen, kan aan de Overeenkomst worden voldaan door de Producten aan te bieden bij de buren van het door de Consument aangegeven afleveradres.

5.9. Als moment van aflevering en moment waarop het risico overgaat geldt het moment dat de Consument, of een door de Consument aangewezen derde, de Producten in ontvangst heeft genomen.

5.10. Producten van A Dynamite Company mogen op geen enkele wijze ingezet worden voor enig onwettig gebruik.

5.11 A Dynamite Company behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen om A Dynamite Company moverende redenen te weigeren zonder dat daaruit enige aansprakelijkheid voor A Dynamite Company uit voortvloeit. De Producten zijn bestemd voor de Consument en het is niet de
bedoeling dat de Producten worden doorverkocht. A Dynamite Company
kan bestellingen bijvoorbeeld weigeren, indien er redelijke vermoedens zijn van wederverkoop. Daarnaast kan A Dynamite Company een maximum verbinden aan de te bestellen hoeveelheden.

5.12 Na ontvangst van de bestelling dient Dynamite Dough onmiddellijk in de koeling of vriezer te worden geplaatst. Indien dit niet gedaan wordt en er derving van Dynamite Dough ontstaat, is A Dynamite Company niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van het product.

6. Herroepingsrecht en terugbetaling

6.1. De Consument heeft het recht de Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een Product te ontbinden binnen veertien (14) kalenderdagen na aflevering het Product en de plicht het Product vervolgens binnen veertien (14) dagen na ontbinding retour te zenden. Voor gepersonaliseerde repen geldt het in dit Artikel 6 genoemde herroepingsrecht niet.

6.2. Indien de Consument gebruik maakt van dit herroepingsrecht stelt hij A Dynamite Company daarvan binnen de hiervoor bedoelde veertien (14) kalenderdagen per e-mail op de hoogte. De Consument kan hiervoor gebruik maken van het als bijlage I bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hier niet toe verplicht. De Consument is hierbij niet verplicht de reden van de ontbinding te vermelden.

6.3. Zo snel mogelijk, maar binnen veertien (14) kalenderdagen na ontbinding van de Overeenkomst, zendt de Consument het Product retour aan A Dynamite Company. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het
herroepingsrecht ligt bij de Consument.

7. Betaling
7.1. De Consument dient de prijs en de overige krachtens de Overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen door middel van een van de digitale
betaalmethoden die worden aangeboden in de Webwinkel.

7.2.
Facturen en betalingsherinneringen worden door A Dynamite Company
uitsluitend elektronisch aangeboden aan de Consument. Hierbij zijn de door Consument verstrekte Persoonsgegevens leidend.

7.3.
A Dynamite Company behoudt de eigendom van alle geleverde Producten, totdat de Consument volledig aan al zijn betalingsverplichtingen jegens A Dynamite Company heeft voldaan.

8. Kortingscodes
8.1. A Dynamite Company-kortingscodes mogen door de Consument niet gebruikt worden voor (eigen) commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven. Het is de Consument niet toegestaan om persoonlijke kortingscodes te delen.

9. Fraude of andere
niet-toegestane handelingen

9.1. Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handelingen wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kortingscodes aan de Consument wordt ontzegd..

10. Klachten en garantie
10.1. A Dynamite Company garandeert dat de geleverde Producten geschikt zijn voor het doel waarvoor de Producten op grond van de door A Dynamite Company verstrekte informatie bestemd zijn en
garandeert dat de Producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere toepasselijke overheidsvoorschriften.

10.2. De Consument is verplicht de Producten te controleren nadat deze tot zijn beschikking zijn gesteld en
het dough onmiddellijk in de koeling / vriezer te plaatsen. Als de Consument Producten ontvangt die niet zijn besteld, die volgens de
Consument niet voldoen aan de Overeenkomst of onjuistheden in een levering vindt, verzoekt A Dynamite Company dit zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de Producten aan A
Dynamite Company te melden door een e-mail te sturen naar wassup@adynamitecompany.com.

10.3. De door A Dynamite Company
verstrekte garantie als omschreven in Artikel 9.1 doet niets af aan de
wettelijke rechten en vorderingen, zoals onder meer bedoeld in de artikelen 7:18, 7:19A, 7:21 en 7:22 van het Burgerlijk Wetboek die de Consument op grond van de Overeenkomst tegenover A
Dynamite Company kan doen gelden.

10.4. Indien een melding als bedoeld in Artikel 9.2 naar het oordeel van A Dynamite Company gerechtvaardigd
is, zal A Dynamite Company overgaan tot nakoming binnen een redelijke termijn door middel van vervanging van de Producten of het terugstorten van het aankoopbedrag van de Producten waarop de melding betrekking heeft, zulks naar keuze van A Dynamite Company.

11. Aansprakelijkheid voor schade
11.1. De Consument erkent dat de aansprakelijkheid van A Dynamite Company is beperkt tot de aansprakelijkheid op grond van toepasselijk dwingend recht.
Iedere additionele aansprakelijkheid op grond van regelend recht wordt
uitgesloten.

11.2. Een reeks van samenhangende schadegevallen of gebeurtenissen geldt als één schadegeval of gebeurtenis.

11.3. De Consument dient de door hem geleden schade zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na het ontstaan of het bekend worden daarvan schriftelijk aan A Dynamite Company te melden, met uitzondering van schade op basis van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 van het Burgerlijk Wetboek waarvoor een termijn van twee (2) maanden geldt. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking. In ieder geval verjaren alle rechtsvorderingen van de Consument jegens A Dynamite Company na verloop van twee (2) jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de relevante verplichting uit de Overeenkomst opeisbaar werd of de schadeveroorzakende gebeurtenis plaatsvond, met uitzondering van enige rechtsvordering op basis van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 van het Burgerlijk Wetboek dieverjaart na verloop van twee (2) jaar na de in de eerste zin van dit artikel bedoelde kennisgeving.

11.4. A Dynamite Company
is niet aansprakelijk voor ziekte of dood van huisdieren bij postorders waarbij het huisdier bij de verpakte Cookies & Dough kan komen en dit op eet.

12. Ontbinding
12.1. In het geval dat de Consument de verplichtingen uit hoofde van de
Overeenkomst en/of de Voorwaarden niet nakomt, kan A Dynamite Company naar eigen keuze: (a) de Consument de gelegenheid geven om binnen een door A Dynamite Company gestelde redelijke termijn alsnog aan zijn of haar verplichtingen te voldoen; of (b) de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring zonder rechtelijke tussenkomst (en met onmiddellijke ingang) te ontbinden zonder dat A Dynamite Company
gehouden zal zijn tot betaling van enige schadevergoeding aan de Consument.

12.2. Alle vorderingen die A
Dynamite Company in de hierboven in Artikel 11.1
genoemde gevallen op de Consument mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond
en ten volle opeisbaar zijn.

12.3. A Dynamite Company
zal te allen tijde het recht behouden om naast het ontbinden van de
Overeenkomst, ook volledige vergoeding van eventuele schade en kosten op de
Consument te verhalen op de wijzen waarin de toepasselijke wet- en regelgeving
voorziet.

13. Recall van de Producten
13.1 A Dynamite Company
heeft het recht Producten om haar moverende redenen te herroepen, onder meer om te voorkomen dat onveilige Producten op de handelsmarkt of bij de Consument
komen en/of blijven. In geval van een dergelijke herroeping zal A Dynamite Company de noodzakelijke maatregelen treffen om de Consument van de herroeping op de
hoogte te stellen. A Dynamite Company zal een eventuele herroeping kenbaar maken via (onder meer) sociale media en met een bericht op de website van A Dynamite Company. A Dynamite Company zal de Consument in dat geval verzoeken zijn/haar medewerking aan een dergelijke herroeping van Producten te verlenen.

14 Intellectuele eigendomsrechten
14.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de Producten, merken, (handels)namen, domeinnamen, logo’s, artwork, afbeeldingen, look-and-feel,
websites, promotie- en marketingmaterialen, merchandise etc. van A Dynamite Company
berusten exclusief bij A
Dynamite Company en/of haar licentiegevers. Zonder
voorafgaande toestemming van A
Dynamite Company is het niet toegestaan om deze
intellectuele eigendomsrechten te gebruiken.

14.2 Niets in deze Voorwaarden beoogt een overdracht van of een licentie op intellectuele-eigendomsrechten van A Dynamite Company ten gunste van de Consument te bewerkstelligen of tot stand te doen komen. A Dynamite Company behoudt zich te dien aanzien uitdrukkelijk alle rechten voor.

15. Privacy
15.1 A Dynamite Company
gaat zorgvuldig om met Persoonsgegevens van de Consument. Het Privacy Statement
van A Dynamite Company
is van toepassing op alle verwerking van Persoonsgegevens.
Het Privacy Statement is te raadplegen en op te slaan via de
website. Voor het kunnen uitvoeren van een Overeenkomst, alsmede vanwege andere doeleinden zoals beschreven in het Privacy Statement, verwerkt A Dynamite Company Persoonsgegevens. De Consument wordt geacht kennis te hebben genomen van het Privacy Statement en de daarin beschreven verwerking van de Persoonsgegevens door A Dynamite Company.

16. Communicatie
16.1 Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Consument en A Dynamite Company, dan wel tussen A Dynamite Company en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de Consument en A Dynamiet Company,
is A Dynamite Company niet aansprakelijk.

17. Ongeldigheid van één of meer bepalingen
17.1 De ongeldigheid van een bepaling uit de Overeenkomst en/of uit deze Voorwaarden heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst en deze Voorwaarden.

17.2 Voor zover toegestaan onder wet- en regelgeving, wanneer één of meer bepalingen uit de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden ongeldig, of onder de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar, mocht zijn, geldt tussen Partijen een bepaling die alle omstandigheden in aanmerking genomen aanvaardbaar is die zoveel mogelijk overeenkomt met de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

17.3. Wanneer door A Dynamite Company gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te
eisen. De Consument kan nooit enig recht doen gelden op grond van het feit dat A Dynamite Company deze Voorwaarden soepel toepast.

18. Toepasselijk recht en geschillen
18.1. Op Overeenkomsten gesloten tussen A Dynamite Company
en de Consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18.2 Alle geschillen tussen de Consument en A Dynamite Company
worden beslecht door de bevoegde (kanton)rechter van de woonplaats van de Consument. De Consument is tevens gerechtigd geschillen ter beslechting voor te leggen aan de (kanton)rechter te Amsterdam.

19. Overig
19.1. Deze Voorwaarden bestaan uit 19 Artikelen.

19.2. De voor de Consument relevante gegevens die betrekking hebben op de identiteit van A Dynamite Company zijn als volgt:

A Dynamite Company, Reguliersgracht 70, 1017 LV Amsterdam

KVK 85380709 BTW NL003925501B98 IBAN NL33KNAB0412104296